Loading...

หมวดที่ 1 ระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้เงินกู้ และหุ้น ได้แก่ ระเบียบว่าด้วย

1. การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2556
2. การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564
3. การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
4. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
5. หุ้น พ.ศ. 2564
6. การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554
7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564
8. การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565
9. เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำรงชีพ พ.ศ. 2564
10.เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน พ.ศ. 2564


หมวดที่ 2 ระเบียบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วย

1. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2556
2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ พ.ศ. 2555
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2554
5. วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558


หมวดที่ 3 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารด้านการเงินและการพัสดุ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วย

1. การบริหารเงินคงเหลือของสหกรณ์ พ.ศ. 2554
2. การพัสดุ พ.ศ. 2562
3. การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2554
4. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559
5. เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2560


หมวดที่ 4 ระเบียบเกี่ยวกับทุนสาธารณะประโยชน์ และ ทุนสงเคราะห์สมาชิก ได้แก่ ระเบียบว่าด้วย

1. การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2554


หมวดที่ 5 ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก คณะกรรมการดำเนินงาน และ ผู้เกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ ระเบียบว่าด้วย

1. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2554
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2554
3. คณะอนุุกรรมการ พ.ศ. 2555
4. การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555
5. การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2554
6.การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2555
7. การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ.2561
8. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2555
9. สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558