Loading...

เจ้าหน้าที่


นางจันทนา ยาดี

ผู้จัดการ


นางอัญชลี พุ่มพวง

รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี


นายโกศล พิพัฒน์

รองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ


นางนพอร ปัญญาตรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวิตรี จันทรภู่

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ-ซื้อขาย


นางสาวกันปภา เดชน์จิตวัต

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ สวัสดิการและงานสมาคม


นางสาวเมริสสา พรหมมาศ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและประมวลผล


นางศิรวดี ลาวัลย์

เจ้าหน้าที่วางแผนและงานประเมินผล


นายนฤพนธ์ ฟักขำ

เจ้าหน้าที่บัญชี


นางรสสุคนธ์ ปานสิงห์

เจ้าหน้าที่บัญชี


นายศิริพงษ์ ศรีนาค

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์


นายสานนท์ นนธิจันทร์

เจ้าหน้าที่บริการ


นายศรเพชร ประเวเช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายทรงธรรม โคตรวิชัย

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ