Loading...

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในแผนแม่บทไว้ว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรีเป็นองค์กรได้ระดับมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น"


พันธกิจ

1.พัฒนาอาคารสถานที่สหกรณ์
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้เหมาะสมทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
3.พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.ขยายฐานการรับสมาชิกและแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่น
5.ให้สินเชื่อ จัดสวัสดิการ และบริการอื่น ๆ แก่สมาชิก 6.เอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน