Loading...

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด จัดตั้งขึ้นด้วยความเห็นชอบของบรรดาครูและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีความเห็นพ้อง ต้องกันในอันที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต สําหรับคนมีเงินเดือนขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงและถาวร โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้บรรดาครูและข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี ออมทรัพย์และสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้เพื่อขจัดปัญหาความ เดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจในหมู่สมาชิกดําเนินธุรกิจร่วมกันโดยถือหลักสมัครใจ ประชาธิปไตย ยุติธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ในหมู่สมาชิกให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้น
                 การดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัดนั้น นายสําแดง อติเวทิน ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีในสมัยนั้น เป็นผู้ริเริ่มโดยได้ดําเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสําหรับคนมีเงินเดือนในนาม “สหกรณ์ครูสิงห์บุรี จํากัดสินใช้” และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2502 เลขหมายทะเบียน 34/10933 ต่อมาในปี 2512 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออม ทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด” ประเภทสหกรณ์การธนกิจ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2512
                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี ได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2503 เป็นต้นมา มีสมาชิกแรกตั้งจํานวน 676 คน ส่งเงินสะสมรายเดือนครั้งแรก 1,976 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงิน 19,760 บาท มีคณะกรรมการดําเนินการ 16 คน โดยมีนายสําแดง อติเวทิน เป็นประธานกรรมการ นายสงวน ว่องวิทย์การเป็ นเหรัญญิก และนายเจือ ฤทธิ์ประเสริญ เป็นเลขานุการ ขณะนั้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่กระทําไม่ได้ เนื่องจากไม่มีเงิน คณะกรรมการจึงทําหนังสือขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้ครูช่วยราชการมาช่วยงานสหกรณ์ และศึกษาธิการจังหวัดได้อนุญาตให้ นางสาวนิตยา สุเมธสวัสดิ์ และนายสําเนียง ภูขาว มาช่วยงานสหกรณ์
                 การบริหารงานของสหกรณ์ก้าวหน้ามาโดยลําดับ สํานักงานสหกรณ์ครั้งแรกอาศัยใต้ถุนบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นสํานักงานชั่วคราวต่อมาปี 2505 คณะกรรมการดําเนินการโดยมติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติให้สหกรณ์จัดสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย กว้างประมาณ 9 เมตร ยาว 27 เมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ในที่ดินราชพัสดุ อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2505 และถือเป็นสํานักงานที่ถาวรและกว้างขวางพอสมควร และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมอาศัยอาคารหลังนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการเรื่อยมา
                 ถึงปี พ.ศ. 2508 สหกรณ์มีฐานะมันคงขึ้น ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ 2 คน คือ นางสาวรัชนี เกิดศิริ และนางสาวมาลี แซ่กักและสหกรณ์ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ด้วยเงินรายได้ของสหกรณ์เองเรื่อยมา ตามอัตรากําลังที่กําหนดไว้ในระเบียบ ต่อมามี เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งหมด 8 คน นักการภารโรง 1 คน โดยมีนายสวอง เทียนศรี กรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่ผู้จัดการ
                 ในปี 2515 ทางราชการมีนโยบายจะรื้ออาคารศาลากลางหลังเก่า และสร้างขึ้นใหม่ อาคารสํานักงานสหกรณ์อยู่ในเขตที่ต้องถูกรื้อถอนด้วย คณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่า ถ้าปล่อยให้ถึงเวลานั้นแล้วสหกรณ์จะไม่มีสถานที่ทํางานเป็นของตนเอง และจะหาที่ที่เหมาะสมจัดสร้างใหม่ไม่ได้หรือถ้ามีก็อาจจะอยู่ไกล ไม่ สะดวกไม่ปลอดภัย และราคาอาจจะแพงมากขึ้นคณะกรรมการจึงติดต่อขอเช่าที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สร้างอาคารสํานักงานใหม่ เป็นอาคารตึก 2 ชั้น 3 คูหา กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร ในวงเงิน 300,000 บาท สร้างแล้วเสร็จและใช้เป็นสํานักงานเมื่อวันที่ 1 พฤศิจกายน 2516
                 ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ทั้งคณะกรรมการและมวลสมาชิกมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสถานที่ทําการน่าจะคับแคบเกินไปสถานที่จอดยานพาหนะก็ไม่สะดวกใน การที่จะมาทําธุรกรรมกับสหกรณ์ คณะกรรมการโดยมี นายสมยศ บัวสุนทร ประธานในชุดนั้น ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและมีมติว่า จะจัดซื้อที่ดิน แห่ง ใหม่เพื่อเตรียมไว้สร้างสํานักงานในอนาคตในเนื้อที่ 6 ไร่ ณ ตําบลต้นโพธิ์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 49/2551 มีมติให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี (แห่งใหม่) โดยมี นายนิวัต เชื้อนาค เป็นประธานคณะกรรมการ และนายยุทธิพันธ์ นุชธุรี เป็นผู้จัดการในที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด โดยกําหนดราคากลางในการก่อสร้างอาคารสํานักงานสหกรณ์ฯ (แห่งใหม่) จํานวนเงิน 11,937,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท) และได้ดําเนินการประกวดราคาเพื่อดําเนินการก่อสร้าง โดยมีบริษัทยื่นซองประกวดราคา จํานวน 17 บริษัท โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด เพิ่มพูนพานิชก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการประมูลในราคา 11,900,000 บาท(สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
                 ได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด (แห่งใหม่) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 15.29 น. และเริ่มดําเนินการก่อสร้างตามสัญญา แล้วเสร็จเรียบร้อยได้วันที่ 16 เมษายน 2553 คณะกรรมการดําเนินการยังได้มีมติให้ทําการตกแต่งภายในสํานักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างรั้วโดยรอบ อาคารสํานักงานจนแล้วเสร็จเป็นสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด (แห่งใหม่) ที่งามสง่าบริวเวณกว้างขวาง เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่สมาชิกทุกท่าน กอปรกับคณะกรรมการได้ประชุมปรึ กษาหารื อในการที่จะทําบุญฉลองอาคารสํานักงานแห่งใหม่ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ซึ่งเมื่อ 52 ปี ในอดีตเป็นวันที่ตรงกับวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับการจดทะเบียนเป็นครั้งแรกในการดําเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน