Loading...

                 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์หน่วยงานทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด