Loading...

                 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2566 ณ สวนนงนุชรีสอร์ท จ.ชลบุรี ซึ่งมีคุณครูที่เกษียณฯ ไปร่วมงานจำนวน 27 คน มุมดาวน์โหลด